Col·laboradors del Grup Tas Girona S.L.

TAS GIRONA S.L. es una empresa dedicada, des de fa més de 25 anys, als sectors professionals de la intermediació i administració de finques en general i, específicament, a l’administració i gestió de comunitats de propietaris.

Finques

Gestionem de manera integral la seva Comunitat aportant experiència i professionalitat a les funcions que determina la legislació aplicable vigent (Llei 5/2006 de Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya).

  • Executives, dirigides a la realització o compliment del que s’ha acordat en la Junta de Propietaris, vetllant també, pel compliment de les obligacions per part dels propietaris.
  • De gestió, presa de mesures pertinents realitzant els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la Comunitat. Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, donant compte a la presidència.
  • Comptables, preparar els comptes anuals, control de despeses i ingressos, confecció de pressupostos, control del compte corrent de la Comunitat, realització dels cobraments i pagaments que corresponguin.
 • De custòdia, o dipositari de documentació de la Comunitat (Llibres d’Actes, documents bancaris, contractes, etc.)

Els clients disposen a més, inclòs dins el servei integral i en col·laboració amb l’empresa ARAG, especialistes en assegurances de defensa jurídica, de la reclamació de quotes impagades i per incompliment de contractes de serveis, d’assegurances, de compra de béns, etc.

Fruit de la col·laboració amb un conjunt d’industrials i professionals, els nostres clients gaudeixen, en tot moment, l’assessorament i atenció necessària a l’hora d’executar reformes, reparacions i avaries.

Lloguers

TAS GIRONA S.L. es una empresa amb una dilatada experiència dins del camp de la comercialització y administració de lloguers amb voluntat d’oferir un bon servei professional tant a propietaris com a llogaters.

 • Obtenció i revisió de la documentació aportada tant per la propietat com per l’arrendatari.
 • Selecció de persones interessades en un immoble.
 • Visites programades a les finques.
 • Publicitat dels immobles en revistes, internet i portals immobiliaris.
 • En l’àmbit administratiu, a partir del moment en què s’arriba al compromís entre les parts, fem tot un seguiment de les gestions per formalitzar l’arrendament i posterior compliment de les obligacions de les parts.
  • A partir del moment en què s’arriba al compromís entre les parts, fem tot un seguiment de les gestions per formalitzar l’arrendament i posterior compliment de les obligacions de les parts.
  • Confecció del contracte d’arrendament.
  • Ingrés i recuperació de fiances davant Incasol.
  • Presentació de la liquidació de l’ impost ITP i AJD davant de la Generalitat previ pagament i en compliment de les obligacions de l’arrendatari.
  • Gestió i contractació dels subministraments davant les companyies (altes, baixes, canvis de compte, duplicats de factures, etc.).
  • Assessorament i contractació d’Assegurances.
 • Obtenció de certificats, butlletins, cèdules, etc.

L’empresa esta adscrita al Col·legi d’Administradors de Finques de Girona y al Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, amb el número de registre d’agents immobiliaris de Catalunya (AICAT 4369).

L’equip de professionals que realitza totes les gestions està format per Administradors de Finques i agents de la Propietat Immobiliària titulats.

Immobiliària

TAS GIRONA S.L. disposa d’un equip professional que treballa amb serietat i eficiència per oferir als seus clients, qualsevol assessorament en la compra i venda dels seus immobles, rebent un tracte cordial i personalitzat.

  • L’empresa està adscrita al Col·legi professional d’Agents de la Propietat Immobiliària i està inscrita en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya (aicat 4369).
  • La direcció i la gestió del departament està en mans d’Agents de la Propietat Immobiliària titulats i col·legiats.
  • Ens encarreguem de formalitzar les gestions i/o tràmits relacionats amb la compra i venda, prestant especial cura en els aspectes jurídics i fiscals.
 • Disposem d’una àmplia varietat d’immobles, pisos, locals, places de garatge.
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
  • Retencions a treballadors i professionals a compte de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Declaracions censals d’inici, variació o cessament de les activitats. Sol·licitud de NIF.
 • Altres impostos: aduanes, tributs locals, etc.