Us ajudem a complir amb les obligacions fiscals

Gestionem el compliment de les obligacions tributaries establertes per la legislació vigent, i estudiem quines són les millors solucions per tal de reduir les càrregues impositives i tenir el màxim de beneficis fiscals.

Resolem les vostres consultes

Responem a les vostres consultes sobre tot tipus d’impostos estatals, autonòmics i locals, directes o indirectes, obligacions, exempcions, deduccions i bonificacions.

Particulars

Elaborem i presentem tot tipus de declaracions.

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Impost sobre el Patrimoni.
 • Impost sobre Successions i Donacions.
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR).

Autònoms

Us assessorem per crear la vostre pròpia empresa, amb un tracte personalitzat amb totes les obligacions per iniciar una activitat empresarial o professional, i us ajudem a complir-les.

 • Donar-se d’alta en Règim d’Autònoms a la Seguretat Social.
 • Donar-se d’alta d’Activitats Econòmiques.
 • Declaració censal d’inici d’activitat (models 036 i 037).
 • Pagament mensual de la quota d’autònoms.
 • En el cas que vulgui contractar treballadors, inscriure’s com a empresari i obtenir un codi de compte de cotització.
 • Comunicar l’obertura d’un centre de treball a la Direcció Provincial de Ministeri de Treball.
Les obligacions formals per als autònoms inclouen:

 • Declaració trimestral de l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) (model 130 o 131)
 • Declaracions trimestrals de l’ IVA (model 303)
 • Declaracions trimestrals de retencions i ingressos a compte (models 111, 115,…)
 • Resums anuals de retencions i ingressos a compte (models 180, 190) i de l’IVA (model 390)
 • Declaració anual d’operacions amb tercers (model 347)
 • Declaració anual de l’ IRPF (model D-100)

Supervisem i planifiquem per a vosaltres el correcte compliment de les obligacions de caràcter formal i legal avaluant quines són les millor solucions per a cada cas. Gestionem els vostres impostos, elaborant i presentant tot tipus de declaracions.

Us ajudem comptablement, gestionant i supervisant la comptabilitat de la vostre empresa. Si vols externalitzar les tasques comptables, oferim un servei de comptabilitat integral i detallada.

Empreses

Hi ha diferents formes jurídiques per donar d’alta la vostre empresa, per aixó us assessorem de totes les opcions.

 • Sol·licitud del nom al registre mercantil.
 • Sol·licitud del CIF a l’Agència Tributària.
 • Inscripció al Registre Mercantil.
 • Declaració Censal d’inici de l’activitat.
 • Inscripció a la Seguretat Social.
 • Alta d’autònoms i treballadors.

Periòdicament, confeccionem i presentem les declaracions.

 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
 • Retencions a treballadors i professionals a compte de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • Declaracions censals d’inici, variació o cessament de les activitats. Sol·licitud de NIF.
 • Altres impostos: aduanes, tributs locals, etc.