EXCLUSIONS RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA PER MÒDULS:

1- S’han modificat els llindars previstos pel 2016 de 150.000,-€ de volum de compres i el límit de facturació amb retenció fins a 75.000,-€ s’han augmentat i quedaran establerts pel 2016:

 • Volum de compres i despeses fins a 250.000,-€.
 • Volum total d’ingressos fins a 250.000,-€
 • Facturació amb retenció fins a 125.000,-€.

D’aquí la importància de tenir un registre de factures, tant si estàs inscrit en un règim o en un altre, del contrari no es pot demostrar el volum i per tant l’Administració davant la falta de proves no admet la possible continuïtat al sistema de mòduls.

2- Queden excloses de mòduls les activitats de fabricació i construcció

3- SOCIETATS I COMUNITAT DE BENS

 • Queden excloses de mòduls i per tant liquidaran per impost de societats.
 • Les S.C
 • Les C.B. (que no tinguin local propi)

AL.LÈRGENS I INTOLERÀNCIA ALIMENTARIES

Per tots aquells que manipulin aliments, restaurants, bars, productes elaborats, menjars per emportar…. recordem que el nou reglament UE diu que:

 • A partir del gener 2016 tot aquell que no tingui especificat el contingut, és a dir els ingredients, pot ser sancionat. Pel que recordem l’obligació d’especificar tots els ingredients en el menú, o en cas de productes elaborats confeccionar una etiqueta si correspon.

TIPUS DE RETENCIONS

RETENCIONS D’ACTIVITATS

 • Professionals 15%
 • Professionals de nou inici (any alta i 2 successius) 7%
 • Activitats Agrícoles i forestals 2%
 • Activitats empresarials en EO 1%
 • LLOGUER DE LOCALS COMERCIALS 19%

PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS

També recordem l’obligació de tota empresa que té treballadors o és autònom i treballa per altres empreses de tenir el Pla de Prevenció de Riscos al dia. En cas d’inspecció o accident del treballador la sanció pot ser considerable.

SERVEIS DE VENTA AL PUBLIC

Voldríem recordar que tot servei de venda al públic, ha de tenir:

 • Una llista de preus o marcats els productes si estan a la vista,
 • Indicat l’horari de l’establiment
 • Indicació de que es disposa de fulls de reclamacions
 • Tenir el llibre de visites
 • I rètols específics per l’activitat, com el de dret d’admissió, no vendre begudes a menors d’edat……