Us assessorem en les relacions laborals realitzant les gestions necessàries per a complir amb les disposicions legals i analitzem les necessitats de la vostra empresa i de la diversitat de les normes que regulen les relacions laboral

Gestió de les relacions laborals per a empreses

Gestionem tots els procediments relatius a la relació de l’empresa amb els seus treballadors i l’administració pública. Us assessorem i ens fem càrrec de totes les gestions de cada relació laboral.

  • Inscripció de l’empresa en el Sistema de la Seguretat Social i sol·licitud d’obertura.
  • Confecció de contractes de treball així com les seves pròrrogues i la seva tramitació.
  • Gestió de nòmines: confecció dels rebuts de salari així com els de les pagues extraordinàries.
  • Gestions periòdiques: formalització de les liquidacions (TC/1 i TC/2) i la seva tramitació.
  • Gestió de prestacions: maternitat/parternitat, incapacitat temporal (malalties i accidents de treball), etc.
  • Comunicacions d’altes, baixes i variacions a la Seguretat Social.
  • Canvis en el Conveni, endarreriments, tractament d’Incapacitats Temporals i Accidents de Treball.
  • Gestió de les notificacions telemàtiques de la Seguretat Social.
  • Confecció i presentació sol·licituds de prestacions d’Incapacitat Temporal, Incapacitat Permanent, Jubilació, Viudedad, etc.
  • Confecció i presentació sol·licituds d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, Empleats de la Llar, Artistes, etc.